معلمان

مصائب معلمان در 6 روایت

/post-22
بهبود وضعیت معیشتی، افزایش کیفیت و شرایط آموزش مجازی و تشکیل سازمان نظام معلمی از جمله اصلی‌ترین مطالبات معلمان است

دانشگاه یا محفل سیاسی-ایدئولوژیک؟

/post-14
دانشگاه یا محفل سیاسی-ایدئولوژیک؟                     نجات بهرامی

صندوق ذخیره فرهنگیان، هلدینگی که با سرعت به یک معضل تبدیل می شود/ کامران رحیمی فعال فرهنگی اجتماعی

/post-8
صندوق ذخیره فرهنگیان، هلدینگ اقتصادی بزرگی است با صاحبان بی شمار و به نام معلمان، ولی در اصل صاحبان واقعی این صندوق، هیات مدیره ها و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند که از واریزی های مداوم و مستمر حق عضویت های معلمان، هم کسب تجربه مدیریتی اقتصادی می کنند و هم حقوق های آنچنانی دریافت می کنند.