علی پورسلیمان

مصائب معلمان در 6 روایت

/post-22
بهبود وضعیت معیشتی، افزایش کیفیت و شرایط آموزش مجازی و تشکیل سازمان نظام معلمی از جمله اصلی‌ترین مطالبات معلمان است