صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان، هلدینگی که با سرعت به یک معضل تبدیل می شود/ کامران رحیمی فعال فرهنگی اجتماعی

/post-8
صندوق ذخیره فرهنگیان، هلدینگ اقتصادی بزرگی است با صاحبان بی شمار و به نام معلمان، ولی در اصل صاحبان واقعی این صندوق، هیات مدیره ها و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند که از واریزی های مداوم و مستمر حق عضویت های معلمان، هم کسب تجربه مدیریتی اقتصادی می کنند و هم حقوق های آنچنانی دریافت می کنند.