برنامه تلویزیونی

برنامه درسی سه شنبه ۲۵ آذر مدرسه تلویزیونی

/post-7
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.