اقتصاد دولت

چرا بسیاری، کارمندی دولت را به کارآفرینی ترجیح می‌دهند؟/ در پناه دولت!

/post-19
افزایش تقاضاهای استخدام در دولت از سوی گروههای مختلف اجتماعی، هم زمان شده است با تعطیلی کارگاه‌های کوچک و کسب و کارهای شخصی و خانوادگی متعددی که سال‌ها منبع درآمد و تامین کننده معیشت خانوارهای زیادی بوده‌اند.