آسیبهای اجتماعی

کودکان کار محصول آسیبهای اجتماعی است

/post-5
«برده‌داری به یک نوع فعالیت تبدیل شده است. ماحصل کار برده، چه زیر سن قانونی باشد چه در سن قانونی به خودش برنمی‌گردد و به کارفرما می‌رسد به همین دلیل است که می‌شود گفت برده‌داری به یک نوع فعالیت تبدیل شده است.»​​​​